JobberLife

Brugervilkår og persondatapolitik (Opdateret April 2015)

Brugervilkår

Nærværende brugervilkår finder anvendelse for enhver brug af JobberLifes website, men ikke begrænset til - www.JobberLife.com.

Nærværende Brugervilkår omfatter alle regelsæt, politikker og retningslinjer, der henvises til i dette dokument, eller som vi på anden vis publicerer på websitet (sådanne regler politikker og retningslinjer kan ændres fra tid til anden), inklusive uden undtagelse:

I tilfælde af uoverensstemmelser mellem betingelserne i disse Brugervilkår og betingelserne i Brugerretningslinjerne vil Brugerretningslinjerne have forrang.

Ved anvendelsen af websitet accepterer du at være underlagt Brugervilkårene, inklusive Brugerretningslinjerne. Hvis du ikke kan acceptere Brugervilkårene, bedes du undlade yderligere brug af websitet. Din oprettelse som bruger forudsætter din udtrykkelige accept af Brugervilkårene.

Ydelserne på websitet

1. Registreret bruger

1.1 For at få adgang til at gøre fuld brug af websitet skal du oprette en profil og registrere dig som bruger (http://www.jobberlife.com/Account/Register).


1.2 Det er kun tilladt at oprette én profil pr. person på websitet. Profilen er personlig og må ikke overdrages til andre.


1.3 For at blive Registreret Bruger skal du have et kodeord. Du vælger selv dit kodeord, som skal benyttes sammen med dit brugernavn, når du logger på Websitet. Alternativt sender vi kodeordet til dig. Kodeordet er personligt og må ikke overdrages eller på anden måde gøres tilgængeligt for andre. Det påhviler dig at sørge for, at kodeordet ikke kommer tredjemand i hænde. Såfremt du får kendskab til, at kodeordet er eller kan være kompromitteret, er du forpligtet til at underrette os herom. Vi vil ændre kodeordet, såfremt der er risiko for, at det er kompromitteret eller anvendes i strid med Brugervilkårene.


1.4 Under registreringen skal du anvende en e-mai. Hlvis du vælger ikke at være anonym vil e-mailen blive vist på websitet, når du opretter indlæg eller Bidrag (se definition i afsnit 2.1 nedenfor) på websitet. E-mailen må ikke (i) være anstødeligt eller på anden måde krænkende, (ii) indeholde betegnelser som "Gæst", "Admin", " og lignende eller (iii) indeholde kendetegn, herunder navne på kendte personer, som tilhører tredjemand, eller personnavne, som du ikke har .comomst til. Du indestår for, at e-mailen ikke krænker rettigheder (inklusive immaterielle rettigheder) tilhørende tredjemand og/eller Brugervilkårene.


1.5 Vi har ret til når som helst, uden varsel og uden ansvar, at slette, suspendere eller ændre din profil, hvis du handler i strid med Brugervilkårene eller gældende lovgivning. Ved sletning af din profil har du ikke adgang til de ydelser på websitet, som forudsætter din oprettelse og/eller login som Registreret Bruger. Ved sletning af din profil forbeholder vi os ret til at slette de Bidrag (se afsnit 2.1), du har udarbejdet på websitet.


1.6 Det er ikke tilladt at skaffe eller forsøge at skaffe sig adgang til at bruge de dele af websitet, som forudsætter brugerregistrering, hvis man ikke er Registreret Bruger.

2. Bidrag fra registrerede brugere

2.1 Rettighederne (inklusive immaterielle rettigheder) til al materiale, information, bedømmelser, artikelomtale eller anden form for kommunikation (herefter "Bidrag"), som Registrerede Brugere opretter på websitet, overdrages i videst muligt omfang tilladt i henhold til gældende ret til JobberLifes ikke-eksklusive brug. Registrerede Brugere er ikke berettiget til royalty eller anden form for godtgørelse eller honorering for JobberLifes kommercielle og ikke-kommercielle brug heraf. Vi kan frit anvende og overdrage Bidrag. Vores ikke-eksklusive adgang til frit at anvende Bidrag gælder uigenkaldeligt, uden tidsbegrænsning og uden territorial begrænsning.

2.2 Registrerede Brugere er ansvarlige for indholdet af de Bidrag, som de opretter på websitet.

2.3 Registrerede Brugere indestår for, at indholdet af de Bidrag, de publicerer på websitet er korrekt (hvor der angives fakta) og oprigtigt ment (i tilfælde af holdninger).

2.4 Bidrag skal vedrøre en virksomhed eller organisation, hvor den Registrerede Bruger har været eller aktuelt er ansat på deltid eller fuldtid og kan dokumentere sin ansættelse i virksomheden eller organisationen.

2.5 Registrerede Brugere må ikke publicere Bidrag på websitet, somhar:

 • Markedsføringsmæssig karakter eller formål
 • er ulovlig, bedragerisk, svigagtig, vildledende, truende, krænkende, chikanerende, injurierende, ærekrænkende, skadevoldende, uanstændig, pornografisk eller blasfemisk
 • har sexistisk, politisk eller racistisk karakter
 • krænker andres rettigheder, inklusive immaterielle rettigheder
 • er anstødeligt eller ulovligt eller på anden måde strider mod gældende lokal, national eller international lovgivning
 • strider mod Brugervilkårene, inklusive Brugerretningslinjerne
 • har et retsstridigt formål og/eller indhold (eller fremmer ulovlige formål)
 • kan forvolde teknisk skade (inklusive men ikke begrænset til computer vira, trojanske heste, computerorme eller andet skadelig programmel, data eller handling)

2.6 Ydere af Bidrag indestår i enhver sammenhæng for Bidragets lovlighed og overholdelse af Brugervilkårene. Hvis vi modtager underretning eller på anden vis konstaterer, at et Bidrag krænker gældende lovgivning og/eller Brugervilkårene, kan vi uden varsel slette Bidraget, ligesom vi - afhængig af krænkelsens karakter - vil orientere en eventuel krænket part og/eller myndighederne. Vores sletningsret er ikke betinget af en begrundelse, selv om vi vil tilstræbe at orientere den Registrerede Bruger om sletningen og baggrunden herfor.

2.7 Den Registrerede Bruger giver os hermed ret til at iværksætte og udføre ethvert juridisk tiltag, som vi finder nødvendigt i tilfælde af krænkelse af den Registrerede Brugers Bidrag.

2.8 Den Registrerede Bruger skal garantere at skadesløsholde os for ethvert krav, der måtte blive gjort gældende mod os som følge af den Registrerede Brugers overtrædelse af Brugervilkårene eller gældende lovgivning. Den Registrerede Bruger er forpligtet til at ansvarsfriholde og skadesløsholde os for ethvert krav eller tab, som følger at tredjemands krav mod os i anledning af Bidrag fra den Registrerede Bruger.

2.9 Vi kan til enhver tid afkræve den Registrerede Bruger information om Bidraget, herunder dokumentation for de oplysninger, der indgår i Bidraget. Det skal blandt andet kunne dokumenteres, at Bidraget er baseret på en faktisk ansættelse hos den virksomhed, som Bidraget vedrører.

Generelt

3. Rettigheder

3.1 Websitets indhold, såsom - men ikke begrænset til - immaterielle rettigheder, tekst, kendetegn, grafik, ikoner, emblemer, billeder, beregninger, henvisninger og software tilhører enten JobberLife eller tredjemand (udover den Registrerede Bruger) og er beskyttet af dansk og international lovgivning, herunder ophavsretsloven, varemærkeloven, markedsføringsloven m.fl. Bidrager du med feedback, ideer eller forslag til websitet eller de services, der er tilgængelige via websitet, kan vi frit og uden begrænsning anvende denne feedback.

3.2 Uautoriseret kopiering, distribution, fremvisning, fremførelse eller anden anvendelse af websitet eller dele heraf er i strid med dansk og/eller anden lovgivning og kan medføre civilretlige såvel som strafferetlige sanktioner.

3.3 Rettigheder til vores frie anvendelse af Bidrag overdrages i videst muligt omfang tilladt i henhold til gældende ret uigenkaldeligt, uden tidsbegrænsning og uden territorial begrænsning til os ved bidragets fremsendelse til os.

3.4 Downloading og anden digital kopiering af websitets indhold eller dele heraf er alene tilladt til personlig, ikke-kommerciel brug, medmindre andet er aftalt skriftligt med os eller er tilladt ifølge gældende præceptiv lovgivning.

3.5 Alle virksomhedsnavne, varemærker og andre forretningskendetegn på websitet tilhører enten JobberLife eller tredjemand (udover den Registrerede Bruger) og må kun anvendes erhvervsmæssigt efter forudgående tilladelse fra henholdsvis os eller tredjemand.

4. Ydelserne på websitet

4.1 Vi foretager forskellige former for behandling af personoplysninger i forbindelse med brugen af websitet. Vores behandling af persondata sker under iagttagelse af persondataloven samt vores Persondatapolitik.
Ved at acceptere Brugervilkårene erklærer du, at du har læst og accepteret vores Persondatapolitik.

5. Ansvarsfraskrivelse og skadesløsholdelse

5.1 Websitet samt indhold og services, der er tilgængelige via websitet, udbydes, således som de nu er og forefindes, og vi indestår ikke for indholdet eller rigtigheden af Bidrag eller websitet og er ikke ansvarlige for egen eller udefrakommendes sletning eller blokering af Bidragene, herunder profiler og Bidrag. Vi kan i alle tilfælde, til enhver tid og uden at ifalde ansvar slette ethvert indhold på websitet. Vi fraskriver os udtrykkeligt alle betingelser, garantier og andre vilkår, der underforstået måtte følge af lov eller sædvane.

5.2 Vi hverken gennemgår eller overvåger Bidrag på websitet. Uanset ovenstående kan vi til enhver tid undersøge og ændre eller redigere (inklusive anonymisere) Bidrag, hvis dette (i) foranlediges af tredjeparts anmodning, (ii) kræves i henhold til gældende lovgivning eller (iii) er nødvendig for, at Bidrag er i overensstemmelse med vores Brugerretningslinjer.

5.3 Vi er ikke ansvarlige for indholdet af Bidrag. Vores ansvarsfraskrivelse gælder for ethvert Bidrag, inklusive Bidrag, som er redigeret af os (se 5.2). Vi er ikke ansvarlige for links til en tredjemands hjemmeside i Bidrag, herunder for indholdet af den side, der linkes til.

5.4 Anbefalinger, omtaler og lignende af konkrete virksomheder, tjenester, e-handelssteder m.fl. på websitet har alene vejledende karakter. Vi kan i intet tilfælde gøres ansvarlig for indhold på websitet. Anvendelsen af JobberLife er i enhver henseende udelukkende de Registrerede Brugeres ansvar. Vi er ikke ansvarlige for websitets tilgængelighed.

5.5 Vi kan i intet tilfælde gøres erstatningsansvarlig for brug af websitet, herunder for (i) tab af indtægter, driftstab, forretningsmuligheder, tab eller ødelæggelse af data eller genskabelse af data, tab af goodwill, sikkerhedsbrud forårsaget af tredjeparts brud på telekommunikation og/eller internettet, omsætningstab (uanset om dette er direkte, indirekte eller følgetab), (ii) tab eller skade som følge af ansvar overfor tredjeparter (både direkte, indirekte tab eller følgeskade) eller (iii) ethvert indirekte tab.

5.6 Intet i Brugervilkårene udelukker eller begrænser vores ansvar for død eller personskade som følge af uagtsomhed eller ansvar for bevidst urigtige oplysninger eller urigtige oplysninger af vigtig karakter, eller andet ansvar, som ikke kan begrænses eller fraskrives ifølge gældende præceptiv lovgivning.

6. Andre vilkår

6.1 Vi kan til enhver tid og uden varsel revidere eller ændre disse Brugervilkår eller efter eget skøn og uden varsel nedlægge, ændre eller omstrukturere websitet. Som Registreret Bruger accepterer du at være omfattet af de til enhver tid gældende Brugervilkår. Revidering eller ændring af Vilkårene vil blive omtalt på websitet. JobberLife bestræber sig endvidere på at orientere Registrerede Brugere om ændringen af Brugervilkårene. Som Registreret Bruger accepterer du, at den fortsatte brug af websitet efter offentliggørelsen af de ændrede Brugervilkår udgør en accept af de ændrede Brugervilkår.

6.2 Hvis nogen del af disse Brugervilkår skulle blive anset for retsstridig eller ugyldig og dermed ikke kan håndhæves, påvirker dette ikke gyldigheden og håndhævelsen af den resterende del af Brugervilkårene. Såfremt en del af Brugervilkårene er retsstridig eller ugyldig skal den så vidt muligt fortolkes i overensstemmelse med ordlyden og hensigten med den pågældende del.

7. Varighed og opsigelse

7.1 Vi kan til enhver tid opsige din ret til at tilgå og bruge de services, der udbydes via websitet af en hvilken som helst årsag og uden ansvar. Hvis vi gør det, eller hvis du vælger at slette din profil, vil alle rettigheder, du måttet have opnået herigennem, øjeblikkeligt ophøre. Afsnit 2-8 vil fortsat være gældende efter ethvert ophør af Brugervilkårene.

8. Lovvalg og værneting

8.1 Brugervilkårene er undergivet dansk ret, og hvor andet ikke er anført, gælder dansk rets almindelige regler i ethvert indbyrdes forhold mellem JobberLife og Registrerede Brugere samt brugere af websitet. Eventuelle tvister og uoverensstemmelser skal indbringes for domstolen ved JobberLifes danske hjemting, medmindre dette strider mod præceptive værnetingslove.

Persondatapolitik

Ved at oprette en profil eller bruge JobberLifes website, inklusive men ikke begrænset til www.JobberLife.com, accepterer du denne politik for behandlingen af dine personoplysninger på websitet.

Enhver brug af Hjemmesiden er underlagt de til enhver tid gældende Brugerbetingelser, som denne persondatapolitik udgør en del af.
Vi anbefaler at du udskriver og gemmer disse retningslinjer.

1. Indsamling af oplysninger på hjemmesiden

1.1 Stamdata

Når du opretter en profil på websitet, indsamler vi følgende stamdata om dig: din e-mailadresse, dit køn, din alder og dit password. Formålet med indsamlingen af disse oplysninger er at gøre det muligt at identificere dig som bruger, når du logger på websitet. Herudover kan du vælge at knytte yderligere oplysninger om dig til din profil i form af et foto samt demografiske oplysninger.

1.2 Bedømmelser

Når du foretager bedømmelser af en virksomhed, indsamler vi de oplysninger, du afgiver i bedømmelserne, herunder hvilken virksomhed du bedømmer, hvilken stilling du besidder i virksomheden og hvordan du evaluerer/bedømmer virksomheden.

1.3 Cookies

Hjemmesiden anvender cookies. Cookies er digitale informationspakker, som websitet lagrer på din harddisk. Den anvendte cookie identificerer ikke den enkelte bruger, men derimod brugerens computer, og benyttes til forskellige formål. Du kan nedenfor læse mere om de cookies, som websitet anvender og til hvilke formål.

1.4 IP-adresser og browserindstillinger

I forbindelse med hvert besøg på websitet registreres din computers anvendte IP-adresse og browserindstillinger. Din IP-adresse er adressen på den computer, som du anvender til at besøge websitet. Browserindstillinger er for eksempel den browser type du anvender, browser sprog, tidszone mv. IP-adressen og browserindstillinger registreres for at sikre, at JobberLife altid kan finde tilbage til den anvendte computer, såfremt der måtte ske misbrug eller ulovligheder i forbindelse med besøget på eller anvendelsen af websitet. IP-adressen benyttes desuden til at fastslå din omtrentlige lokation (på by-niveau).

1.5 Nyhedsbrev

Hvis du tilmelder dig JobberLifes nyhedsbreve, registreres de oplysninger, du selv afgiver om navn, e-mailadresse m.v. direkte hos JobberLife. Ønsker du ikke længere at modtage nyhedsbreve fra JobberLife, kan du afmelde dig ved at trykke afmeld i e-mailen til nyhedsbrevet.

1.6 Oplysninger fra andre tjenester, inklusiv Sociale Netværk

Som en del af vores service giver vi dig mulighed for at forbinde din profil på websitet med dine profiler på andre tjenester, herunder Facebook ("Sociale Netværk"). Hvis du vælger at forbinde din JobberLife-profil med profiler på andre tjenester, bliver der automatisk indhentet en række oplysninger om dig fra disse tjenester.

Hvilke oplysninger, der indhentes fra det sociale Netværk, afhænger dels af de oplysninger, du har afgivet til de pågældende tjenester, dels dine indstillinger på de pågældende tjenester for, hvordan dine oplysninger deles på tjenesterne. Afhængigt heraf kan vi blandt andet indhente følgende oplysninger om dig:

 • Navn og/eller e-mail
 • Fødselsdato
 • Køn
 • Profilbillede
 • Lokation

Når du anmoder om, at din JobberLife-profil forbindes med en profil på et socialt Netværk, vil du blive orienteret om, hvilke oplysninger der automatisk indhentes fra den pågældende tjeneste til websitet, inden din anmodning bliver effektueret.

Formålet med indsamlingen af oplysningerne fra det sociale netværk er at samle de medlemmer af dit netværk, som både er brugere af JobberLife og én eller flere af de Sociale Netværk og herigennem dels øge tilliden til de bedømmelser, der er foretaget af medlemmer i netværket, dels skabe en bedre brugeroplevelse på websitet.

JobberLife indsamler ikke i øvrigt personhenførbare oplysninger om besøgende på websitet, medmindre den besøgende selv giver os oplysningerne.

2. Videregivelse af personoplysninger

2.1 Videregivelse af oplysninger på websitet
Du skal være opmærksom på, at dit samtykke til disse retningslinjer indebærer, at din profil på websitet muligvis ikke er anonym.

⇒Stamdata
Når du opretter en ikke-anonym bedømmelse på websitet, vil din e-mail være tilgængelig for andre brugere af websitet.

⇒Øvrige oplysninger
Øvrige oplysninger, som du selv lægger på websitet, herunder fotos og bedømmelser, gøres automatisk tilgængelige for andre brugere af websitet. I visse tilfælde vil de selskaber, som du bedømmer, også modtage information om dine bedømmelser.

⇒Geografisk lokation
Når du skriver et bidrag til websitet, bliver din omtrentlige geografiske lokation (bl.a. baseret på din computers IP-adresse, se afsnit 1.4) synlig for andre brugere af websitet.

⇒Sociale netværk
Hvis du forbinder din JobberLife-profil med din profil på det sociale netværk, indhentes information så som profilbillede, navn, fødselsdato og placering og benyttes til at identificere dig på websitet. Alle brugere på websitet vil som konsekvens heraf kunne identificere de ikke-anonyme bedømmelser, du har skrevet, ud fra den information, der er tilgængelig på det sociale netværk.
Hvis dine kontakter eller deres kontakter på det sociale netværk også er forbundet til JobberLife, kan vi på websitet vise, hvordan I er forbundet gennem det sociale netværk.

2.2 Videregivelse til tjenester, du forbinder din profil med
Hvis du vælger at forbinde din JobberLifeprofil med profiler på det sociale netværk, vil informationer og bedømmelser, jf. afsnit 1.2, som du har lagt på websitet, eller data, som vi har indsamlet om din brug af tjenesterne på websitet (f.eks. antallet af bedømmelser) blive delt eller vist i forbindelse med din profil på det sociale netværk.

2.3 Videregivelse til andre tjenester
For JobberLife er det et væsentligt formål at fremme eksponeringen og tilgængeligheden af de bedømmelser, der foretages på websitet. Derfor lader vi i videst muligt omfang andre tjenester vise bedømmelser, der afgives på websitet. Herved forøges andre forbrugeres muligheder for at få kendskab til dine bedømmelser.

De kategorier af tredjepartstjenester, som oplysningerne videregives til, er følgende:
Søgemaskiner, herunder eks. Google og Bing,Forbrugerportaler, erhvervsportaler, jobportaler og lignende steder, hvor JobberLife vurderer, at det er relevant for forbrugere at søge efter bedømmelser.

Dine bedømmelser videregives i den form, som du har gjort den tilgængelig på websitet, hvilket indebærer, at en videregivelse af din bedømmelse indebærer en videregivelse af følgende oplysninger:

 • Dine bedømmelser, jf. afsnit 1.2
 • Dit brugernavn, dit eventuelle profilbillede og bruger-demografi i form af alder og køn
 • Din omtrentlige by-lokation
 • Virksomheden du bedømte

2.4 Anden videregivelse
Såfremt JobberLife modtager henvendelse fra politi (eller anden lignende offentlig myndighed) eller retsvæsen om udlevering af oplysninger, vil JobberLife dog foretage sådan udlevering af dine oplysninger i overensstemmelse med gældende lovgivning.

3. Dataansvar

3.1 Oplysninger, som JobberLife er dataansvarlig for
JobberLife er dataansvarlig i forhold til de stamdata, som du indtaster i forbindelse med din oprettelse af profil eller tilmelding til nyhedsbrev, dvs. dit navn, dit password og din e-mailadresse, samt i forhold til registreringen af din IP-adresse.
JobberLife er derudover dataansvarlig for de oplysninger, der videregives til andre tjenester, jf. afsnit 2.3. JobberLifes indsamling af data er omfattet af den danske persondatalov.

3.2 Oplysninger, som du er dataansvarlig for
For indhold og oplysninger, som du selv vælger at videregive på websitet samt i forhold til videregivelsen til din profil på det sociale netværk, der er konsekvensen af forbindelsen af din profil på websitet med forbindelsen af din profil på det sociale netværk, er du selv dataansvarlig.

3.3 Websites, der linkes til
Websitet indeholder links til andre websites. Vær opmærksom på, at du ved at klikke på sådanne links bliver ført til et anden website, som JobberLife ikke er ansvarlig for. Vi opfordrer dig til altid at læse disse websites' persondatapolitik, da deres procedurer for indsamling og behandling af personoplysninger kan adskille sig fra vores.

4. Sikkerhedsforanstaltninger

JobberLife vil sørge for, at de indsamlede oplysninger, inklusiv personoplysninger, behandles varsomt og beskyttes i henhold til gældende sikkerhedsstandarder. JobberLife undersøger jævnligt sine systemer for sårbarheder og angreb, men internettet er ikke 100% sikkert, og JobberLife kan derfor ikke garantere for sikkerheden af den information, som du transmitterer til JobberLife.

5. Cookies

Dette website anvender cookies, og lignende teknologier, og i det følgende beskriver vi hvilke cookies vi anvender og til hvilke formål.
Ved at bruge vores website accepterer du, at vi anvender cookies som beskrevet i det følgende.

5.1 Hvad er en cookie og lignende teknologier?
Cookies er små informationsenheder, som website placerer på din computers hard disk, på din tablet, eller på din smart-telefon. Cookies indeholder informationer, som websitet bruger til at effektivisere kommunikationen mellem dig og din web-browser. Cookien identificerer ikke dig som individuel bruger, men identificerer din computer.

Der er to typer af cookies - midlertidige cookies og permanente cookies. Midlertidige cookies er informationsenheder, som slettes, når du lukker din web-browser. Permanente cookies er informationsenheder, som bliver gemt på din computer, indtil de bliver slettet. Permanente cookies sletter sig selv efter en vis periode, men bliver fornyet, hver gang du besøger websitet.

Websitet anvender både midlertidige og permanente cookies.Vi benytter lignende teknologier, der lagrer og læser information i browseren eller enheden, og som udnytter lokale enheder og lokal opbevaring, såsom HTML 5 cookies, Flash og andre metoder. Disse teknologier kan fungere på tværs af dine browsere. I visse tilfælde kan brugen af disse teknologier ikke styres af browseren, men kræver specielt værktøj. Vi bruger disse teknologier til at opbevare information, som anvendes til at sikre kvaliteten af bedømmelser og til at opfange uregelmæssigheder i brugen af websitet.

5.2 Hvilke typer af cookies bruger vi og til hvilke formål?
Vi bruger cookies til:

- Statistik, dvs:
Måle trafikken på websitet, herunder antallet af besøg på websitet, hvilke domæner den besøgende kommer fra, hvilke sider de ser på websitet, og hvilket overordnet geografisk område brugeren befinder sig i.

- Forbedre funktionaliteter, dvs:
Forbedre funktionaliteten og optimere din oplevelse af websitet og hjælpe dig med at huske dit brugernavn og adgangskode, så du ikke behøver at logge igen, når du returnerer til websitet.

- Integration med sociale medier, dvs:
Give dig mulighed for at integrere med sociale medier, som for eksempel Facebook.

- Kvalitetssikring
At sikre kvaliteten af bedømmelser og forhindre misbrug og uregelmæssigheder i forbindelse med at skrive bedømmelser og anvende websitet.

- Målrettet markedsføring, dvs.:
Vise specifik markedsføring på websitet, som vi tror, at du vil finde interessant.

5.3 Tredjeparts-cookies
Vores website anvender cookies fra følgende tredjeparter:

 • Google Analytics: til statistiske formål. Du kan afvise cookies fra Google Analytics ved at klikke her:http://tools.google.com/dlpage/gaoptout
 • Mixpanel: til statistiske formål. Du kan afvise cookies fra Mixpanel ved at klikke her:https://mixpanel.com/optout
 • Facebook: sættes af Facebook, hvis du interagerer med Facebook plugin eller allerede er logget på Facebook fra en anden kilde med det formål at interagere med dem
 • Twitter: sættes af Twitter, hvis du interagerer med Twitter plugin eller allerede er logget på Twitter fra en anden kilde med det formål at interagere med dem
 • Google+: sættes af Google hvis du interagerer med Google+ plugin eller allerede er logget på Google+ fra en anden kilde med det formål at interagere med dem.
 • Google ads: for at vise relevant markedsføring

5.4 Sletning af cookies
Hvis du ønsker at slette de cookies, som allerede er på dit udstyr, kan du trykke på CTRL + SHIFT + DELETE samtidig, hvis du bruger en PC eller en nyere browser. Hvis genvejstasterne ikke virker, kan du besøge support-siden for den pågældende browser.
Vær opmærksom på, at vores website ikke virker fuldt ud, hvis du sletter cookies.

6. Indsigt, berigtigelse og sletning

6.1 Indsigt

Såfremt du retter henvendelse til JobberLife på den under afsnit 9 anførte adresse, oplyser JobberLife, hvilke oplysninger JobberLife som dataansvarlig behandler om dig, hvilket formål behandlingerne har, hvem der modtager oplysningerne, og hvorfra oplysningerne stammer.

Henvendelse om ovenstående vil alene blive besvaret, såfremt der er forløbet mere end 6 måneder fra din sidste henvendelse, medmindre du kan godtgøre en særlig interesse i at få oplysningerne tidligere.

Opdager du, at de oplysninger, som JobberLife som dataansvarlig behandler om dig, er fejlbehæftede eller vildledende, vil JobberLife foretage rettelse heraf på din begæring. Du opfordres til selv - om muligt - at foretage rettelser af sådanne fejl.

Indhold og oplysninger på websitet, som du selv er ansvarlig for, jf. afsnit 3.2, kan du til enhver tid selv berigtige og slette. Hvis dine personlige oplysninger ændrer sig, eller hvis du ikke længere ønsker, at du fremgår på websitet, er det således muligt at opdatere eller slette oplysningerne ved at logge på din brugerprofil.

6.2 Berigtigelse og sletning

JobberLife forbeholder sig ret til at spærre for brugen af din profil og/eller slette denne, såfremt profilen eller indhold lagt på websitet under din profil efter vores vurdering er diskriminerende, racistisk, seksuelt orienteret, uetisk, truende, stødende, chikanerende eller på anden vis overtræder vores Brugervilkår, lovgivning, tredjemands rettigheder eller formålet med websitet. Hvis vi spærrer for brugen af din profil bliver du orienteret om dette, samt grunden til spærringen, pr. e-mail, til den adresse, som du har angivet i din profil.

7. Ændring af persondatapolitik

JobberLife kan til enhver tid og uden varsel ændre denne persondatapolitik med virkning for fremtiden. Ved sådanne ændringer sker der orientering af websidens brugere i forbindelse med brugernes login på websitet.

8. Henvendelser vedrørende websitet eller persondatapolitikken

Hvis du har spørgsmål til nærværende persondatapolitik, vores behandling af personoplysninger, berigtigelse eller dit forhold til os i øvrigt, er du velkommen til at rette henvendelse til os på kontakt@jobberlife.com


© 2017 - JobberLife - Bedømmelser af arbejdspladser